آخرین اخبار
کد خبر: ۴۶۰۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
پرچم نماد و مشخصه کشور‌ و حکومت هاست؛ این نماد در عالم خواب معانی و تعابیر مختلفی دارد.
هر فرد، ملت یا کشوری با نمادی شناخته می‌شود. پرچم مهم‌ترین نماد هر کشور به حساب می‌آید. پرچم در گذشته نماد اتحاد و تمایز در جنگ‌ها بوده است و هر کدام از طرفین جنگ سعی می‌کرد با انداختن آن به زمین روحیه جنگاوری لشکر مقابل را تضعیف کند. بنابراین در اکثر جنگ‌ها فردی برای نگهداری از پرچم انتخاب می‌شد. این شخص به اصطلاح پرچم‌دار بود.

پرچم در عالم خواب نماد چیست؟

در اصل سابقه استفاده از پرچم به دوران باستان برمی‌گردد؛ البته مشخص نیست که چه کسی و در چه زمانی نخستین بار از پرچم استفاده کرد. نماد پرچم گاهی در عالم خواب نیز دیده می‌شود.

امام جعفر صادق (ع) خواب پرچم را چنین تعبیر کرده است:

«دیدن علم به خواب بر چهار وجه است؛ ریاست و مهتری، سفر، جاه ومقام و بزرگی و نیکی احوال»


جابر مغربی نیز می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل این است که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل این است که قاضی یا خطیب شود.

پرچم در عالم خواب نماد چیست؟

تعبیر خواب پرچم از نظر ابراهیم کرمانی سفر است. او معتقد است تعبیر خواب گرفتن پرچم سفید و سبز از پادشاه، به معنای بزرگی است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: