نظرسنجی
در مجادله فدراسیون فوتبال و صداوسیما حق را به کدام یک می دهید؟
صدا و سیما
34.29%
فدراسیون فوتبال
65.71%

ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم چقدر بوده است
در مجادله فدراسیون فوتبال و صداوسیما حق را به کدام یک می دهید؟