پتروشیمی میانکاله فعلا متوقف شده است

سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضایی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، فعلا متوقف است و دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی‌ها است.

استفاده علی دیواندری از ظرفیت اعاده دادرسی

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تبرئه علی دیواندری نیز گفت: ایشان از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرده است. حکم قطعی بوده و اعتراض کرده و تصمیم گرفته شده است. اینکه این احکام در جاهای دیگر تکرار شود، احتمالش وجود دارد چرا که یک ظرفیت قانونی است.