کد خبر: ۳۹۳۲۳۰
زمان انتشار: ۱۴:۰۸     ۲۳ شهريور ۱۳۹۵
قبل از هرچیز اجازه میخواهم صریح القلم باشم. جنابعالی نه تنهاتاریخِ هندِمعاصر رامطالعه نکرده اید،بلکه نظرات و اقداماتِ گاندی را هم به عنوانِ مشهورترین شخصیتِ استقلالسازِهند نخوانده اید
ولذا درترسیمِ هندسه ی انقلابِ هندوستان تکیه تان تنهاوتنها برضعفِ مطالعه مخاطبانی است که ایشان هم به دلایلِ معلوم تاریخ هند را نمیخوانند

حرفم را از هندآغاز کردم چون هندیترین و غیرواقعیترین بخشِ مطلبتان بود امامتاسفانه در خیلِ هزاران مخاطبِ این دو متن (متنِ شما وپاسخِ بنده) تنها من و شما میدانیم که راست میگویم و شما بی مطالعه کافی بر هند، درباره اش قلم زدید.

انصافاً فامیلتان برازنده شماست.

یا از ژاپنی گفتیدکه ۷۵ درصدهزینه حضور نظامی آمریکادرخاکِ خودرامیپردازد درحالیکه کاپیتالیسیون را تحمل میکند

واقعا سریع القلمید و بی تامل مینویسید (مدتهاست رصدتان میکنم)

اما کاش صریح القلم بودید وپرده پوشی نمی کردید و عنوانِ نوشته ی ((تندنویسی شده))تان را قدری واقعیتر و صریحتر می نوشتید.

اگر قبل از اینکه قلم زدن را شروع کنید، اندکی تامل میکردید عنوان را اینگونه نمی نوشتید که :
((چرا ایران با نظامِ بین المللی در ستیز است))

بلکه (حتی با این فرضِ غلط که: نظام بین المللی= آمریکا+اقمارش)در صورتِ تامل و مطالعه بیشتر مینوشتید:

((چرا نظام بین المللی با ایران در ستیز است))

(آنهم بر فرض اینکه: نظام بین المللی=آمریکا+ اقمارش)

می پرسیدچرا؟ چون این بنده هستم که می بایست از شما بپرسم چرا نظامِ مدنظرِ شما که ناظمِ!! جهانی دارد، با ملتی مثل ایران که تصمیم بگیرد حکومتِ خود را عوض کند و طبق همه پرسی و رایِ ملی، شاهِ مورد حمایتِ ناظمِ مدنظرتان را عوض کند اقدامات ذیل را مرتکب شده و میشود ؟

۱- کودتا میکند و با دخالت در یک کشورِ و مردمِ مستقل(ایران)، شاهِ برکنارشده توسط مردم را دوباره سرجایش برمیگرداند و به آن ملت تحمیلش میکند.(دوران مصدق)

آیا این ستیزِ ایران باناظمِ شما بودیاستیزِ ناظمِ شمابود با ایران ؟

۲- از حمله و تجاوز نظامی صدام به انقلاب مجددِ مردم که دوباره همان شاهِ منصوبِ ناظم را برکنار کردندحمایتِ ظالمانه میکند و همراه با اقمارش (که شما اسمشان را می گذارید نظام بین المللی ) به حمایت همه جانبه ی نظامی، اقتصادی، سیاسی،تجهیزاتی و... از صدام پرداخته وصدها هزار ایرانی(که شاهِ مورد حمایتِ ناظم!!) را کنار زده اند، میکُشد.چرا؟

چون همه پرسی و رای گیریِ ملی نموده،با برگزاری انتخاباتِ ملی تصمیم به حذف سیستمِ پادشاهی(حکومتِ تکنفره)در کشورشان گرفتند

حال ایران سرِ ستیزداردیا آنها؟

۳- زن وبچه وپیران غیرنظامیِ ایران را درسفر هوایی باموشک میکشد و به دریا می ریزد.

ایران سرِستیزدارد یاآنها؟

۴- از گروهکهای مخالف مردمِ که دهها هزار نفر را ترور کرده و میکنند حمایت مطلق کرده و میکند

ایران ستیز دارد یاآنها؟

آیا در ۴موردِ بالا ایران به سراغِ نظام بین المللی مورداشاره تان رفت تابا او بستیزد یا او آمد و با ایران ستیزید؟(آنهم فقط چون مردمش رای گرفته ودر یک همه پرسی،شاه مطلوبِ ناظم را دوبار کنار گذاشتند)

از اینهاگذشته ایران جزبا ۳ کشور(آمریکا+ ۲ قمرش) که دایم میگویند:《یا حاکمتان را ما انتخاب کنیم یا باشما ستیز میکنیم》با کدام کشوری مشکل داشته؟

آیا ما مرگ بر: برزیل،هند،کره،ژاپن،استرالیا، افریقا و...داشته یاداریم؟

نظام بین الملل اگر ۳ کشور ِفوق باشدکه دیگر نظم ِجهانی نیست،جبرِجهانیست

اگرمیبینید پس ازفروپاشیِ شوروی هرگاه امریکا اراده کندکشوری چون ایران راتحریم میکند.، علتش اینست که کشورها را《مجبور》به اطاعت میکند،نه اینکه بین ایران ودیگران، ستیزی یاخصومتی هست.

اما اینکه چرا آمریکاتوانسته نظمِ!!! (=جبرِ) مورداشاره تان را به دیگران تحمیل کنددلایلِ واضحی داردکه اگرقدری سریع قلم نزنیدو آرامتر،باتامل ومطالعه کافی قلم رابه حرکت درآوریدآنگاه به این شبهه دچار نمیشویدکه ایران، ستیز راباناظمِ موردنظرِتان آغازکرده بلکه درمی یابید،اوست که باایران-یا هرکس نظمِ تحمیلی اش را برنتابد-مشکل دارد.

ذیلاََ برخی سوابقِ دنیاستیزیِ ناظمِ اکبرِ موردنظرتان راتقدیم میکنم.

امیدوارم به همان سرعتی که قلم میزنید،سریع هم نخوانیدو با تانی وتامل کافی بخوانید
شایدباعث شودعنوان نوشته تان راتغییر دهیدبه:

《چرا یکی ازنظاماتِ بین الملل=آمریکا و اقمارش با ایران،ستیز دارد؟》

سوابقِ جابرِ جهانی(آمریکا):

کافیست دراینترنت جمله زیر راکپی وجستجو کنید:

فهرست بیش از ۱۰۰ دخالت و جنایت آمریکا درکمتر از یک قرن

اگردر ردیفِ بردگانِ زنجیر به گردن《که با لباسیِ خوب بر تن، آرام وبیصدا درصفی ایستاده اندتاغذای گرم بگیرند، نظم می بینید،بایدگفت: اشکال درنگاهِ شماست نه درآن برده ای که زنجیرگسیخته است

ساده نوشتم چون متونتان عمیق نیست

و

توصیه برادرانه: سعی کنید سریع القلم نباشید
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها