کد خبر: ۳۹۸۴۹۹
زمان انتشار: ۱۵:۲۵     ۰۲ آبان ۱۳۹۵
سود خالص بانك‌هاي بورسي از سال ۹۲ تا ۹۴ در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۶۱ درصد، بدون در نظر گرفتن زيان‌دهي ۲ بانك ملت و تجارت، ۶۸.۵ درصد و با احتساب اين ۲ بانك ۱۳۹ درصد كاهش يافته و تبديل به زيان شده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، مشخص شدن جزئيات و ابعاد صورت‌هاي مالي بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي نتايج قابل تاملي را ارائه مي‌دهد.

در سال 94 از مجموع 18 بانك مورد بررسي، 5 بانك زيان‌ده و 9 بانك ديگر با كاهش سود خالص مواجه شده‌اند. اين كاهش سود در برخي بانك‌ها در سطح 30 تا 50 درصد است.

همچنين برخي بانك‌ها در سه ماهه اول يا 6 ماهه اول امسال در سراشيبي كاهش شديد سود‌دهي افتاده‌اند. سود 17 بانك در سال 92 در مجموع 6 هزار و 897 ميليارد و 592 ميليون تومان بوده اما سود 18 بانك در سال 93 با 1401 ميليارد تومان كاهش، 5 هزار و 496 ميليارد تومان بوده است.

اما سود بانك‌ها در سال گذشته با احتساب زيان بانك‌هاي ملت، تجارت، گردشگري و سرمايه منفي 2 هزار و 672 ميليارد تومان است.

در صورتي كه بانك‌هاي ملت و تجارت را از اين فهرست حذف كنيم، سود خالص 16 بانك كشور در سال گذشته 2 هزار و 185 ميليارد تومان خواهد بود.

اگر تاثير منفي بانك‌هاي زيان‌ده را از بازدهي بانك‌ها سود حاصل شده در نظر نگيريم، سود 14 بانك‌ كشور در سال گذشته 2 هزار و 697 ميليارد تومان است.

* انصار

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم پس از كسر ماليات درصد تغيير
6 ماهه اول 95 108 ميليارد و 337 ميليون تومان 45- 135 ريال 46-
6 ماهه اول 94 198 ميليارد و 483 ميليون تومان 79+

248

78+

سال 94 310 ميليارد و 934 ميليون 4- 389 ريال 3-
سال 93 322 ميليارد و 333 ميليون 24+ 407 ريال 37-
سال 92 260 ميليارد و 72 ميليون تومان 25+ 650 ريال 25+

بانك انصار در سال 94 توانست 310 ميليارد و 934 ميليون تومان سود خالص به دست آورده كه فقط 4 درصد نسبت به سال 93 كاهش داشته است اما صورت‌هاي مالي اين بانك در شش ماهه اول امسال افت 45 درصد را ثبت كرده است.

*بانك پاسارگاد

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم پس از كسر ماليات درصد تغيير
سال 94 1163 ميليارد تومان 8- 231 ريال 23-
سال 93 1264 ميليارد تومان 19- 301 ريال 42-
سال 92 1566 ميليارد تومان _ 552 ريال _

 

*بانك آينده

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 109 ميليارد و 937 ميليون 1.7- 69 ريال 50.7-
سال 93 111 ميليارد و 896 ميليون 7.4- 140 ريال 7.2-
سال 92 120 ميليارد و 761 ميليون تومان _ 151 ريال _

 

* بانك گردشگري

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه منتهي به 31 خرداد 95 478 ميليارد و 802 ميليون تومان (زيان) 9- 798- ريال 9-
سه ماهه منتهي پايان به سال 94 274 ميليارد تومان (زيان) 212+ 457 ريال 213 درصد+

 

سه ماهه منتهي به پايان سال 93 87 ميليارد و 851 ميليون تومان (زيان) 151- 146- ريال 38-
سه ماهه منتهي به پايان سال 92 26 ميليارد و 303 ميليون تومان 282+ 66 ريال 284

 

*بانك قوامين

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 44 ميليارد و 76 ميليون تومان 52- 110 ريال 52-
سال 93 91 ميليارد و 278 ميليون تومان 43.5- 228 ريال 43.5-
سال 92 160 ميليارد و 3 ميليون تومان 70- 400 ريال 70-

 

*بانك سرمايه

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه اول 94 237 ميليارد و 219 ميليون تومان 2066- 593- 2076-
6 ماهه اول 93 12 ميليارد و 75 ميليون تومان 81- 30 ريال 81-
سال 93 5 ميليارد و 692 ميليون تومان 96- 14 ريال 96-
سال 92 135 ميليارد و 51 ميليون تومان 8- 338 ريال 19-
سال 91 146 ميليارد و 565 ميليون تومان _ 415 ريال _

 

*بانك سامان

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سه ماهه اول 95 15 ميليارد و 279 ميليون 32- 19 ريال 32-
سال 94 50 ميليارد و 275 ميليون تومان 50- 63 ريال 59-
سال 93 101 ميليارد و 134 ميليون تومان 50.5- 154 ريال 50.4-
سال 92 204 ميليارد و 295 ميليون تومان _ 310 ريال _

 

* بانك كارآفرين

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه اول 95 94 ميليارد و 262 ميليون تومان 78+ 111 ريال 79+
6 ماهه اول 94 53 ميليارد و 11 ميليون تومان 67- 62 ريال 67-
سال 94 266 ميليارد و 786 ميليون تومان 28- 314 ريال 28-
سال 93 370 ميليارد و 199 ميليون تومان 8+ 436 ريال 6-
سال 92 338 ميليارد و 113 ميليون تومان 21+ 466 ريال 21+

 

* بانك پارسيان

سود بانك پارسيان براساس صورت‌هاي مالي سال 94 با 137 درصد افزايش نسبت به سال 93 به ميزان 266 ميليارد و 524 ميليون تومان تعيين شده اما بانك مركزي قبل از برگزاري مجمع بانك پارسيان، در نامه‌اي اعلام كرد اين بانك 70 ميليارد تومان كسري مطالبات غيرجاري دارد.

بنابراين بانك پارسيان بايد 70 ميليارد تومان از سود خالص خود را براي كسري مطالبات غيرجاري كسر كند،بنابراين سود خالص اين بانك در سال گذشته 196 ميليارد و 524 ميليون تومان است.

در جدول زير رقم به دست آمده براي سود هر سهم براساس نسبت قبلي تعيين شده است.

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 196 ميليارد تومان 75+ 82 ريال 76+
سال 93 112 ميليارد تومان 79- 47 ريال 88-
سال 92 535 ميليارد و 818 ميليون تومان  _ 406 ريال  _

 

*بانك ملت

بانك ملت در صورت‌هاي مالي سال 94 خود هزار و 238 ميليارد تومان سود پيش‌بيني كرده بود كه نسبت به سال 93 حدود 600 ميليارد تومان كاهش داشت،اما با نامه بانك مركزي اين بانك با زيان قابل توجهي مواجه شد.

بانك مركزي در اين نامه كه مجوز برگزاري مجمع به چند شرط بود، نوشته بود:

* اعمال ثبت اصلاحي حسابداري برگشت 7773 ميليارد ريال از سود و وجه التزام تاخير تاديه دين مطالبات دولت در صورت عدم اخذ تاييديه،

* اعمال 15 هزار ميليارد ريال بابت كسري ذخاير مطالبات مشكوك الوصول.

* اعمال ذخيره حداقل 2500 ميليارد ريال از بابت كسري ذخيره اكچوئري.

* باتوجه به عدم ارائه مستندات كافي درخصوص سود شناسايي شده در رابطه با ارزهاي مورد مطالبه از بانك مركزي لازم است حداقل مبلغ 5552 ميليارد ريال از سود تسعير شناسايي شده برگشت شود.

با اين نامه، بانك ملت از سود 1238 ميليارد توماني به زيان 1844 ميليارد و 500 ميليون توماني رسيد.

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 طبق محاسبات بانك مركزي 1844 ميليارد تومان (زيان) 201- 462- ريال 201-
سال 94 طبق محاسبات بانك ملت 1238 ميليارد و 945 ميليون تومان 32- 310+ ريال 32-
سال 93 1830 ميليارد تومان 9+ 458+ ريال 9+
سال 92 1679 ميليارد تومان   420+ ريال  

 

*بانك دي

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سه ماهه اول 95 224 ميليارد تومان 408- 351- ريال 334-
سال 94 166 ميليارد تومان 28- 260 ريال 28-
سال 93 231 ميليارد تومان 71+ 361 ريال 34+
سال 92 135 ميليارد تومان _ 270 ريال _

 

* بانك اقتصاد نوين

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 239 ميليارد و 954 ميليون تومان 35- 212 ريال 35-
سال 93 367 ميليارد تومان 32- 325 ريال 32-
سال 92 539 ميليارد تومان 23+ 477 ريال 13-
سال 91 440 ميليارد تومان _ 550 ريال _

 

* بانك مهر اقتصاد

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سه ماهه اول سال 95 34 ميليارد و 980 ميليون تومان 24- 29 ريال 24-
سال 94 140 ميليارد و 990 ميليون تومان 11- 117 ريال 12-
سال 93 159 ميليارد تومان   133 ريال  

 

* پست بانك

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 يك ميليارد و 130 ميليون تومان 101 3 ريال #
سال 93 132 ميليارد تومان (زيان) 2670- 409- 545-
سال 92 5 ميليارد و 138 ميليون تومان   92 ريال  

 

*بانك تجارت

بانك تجارت در صورت‌هاي  مالي سال گذشته 604 ميليارد تومان سود خالص شناسايي كرد اما بررسي ذخيره گيري اكچوئري را به جلسه مجمع عمومي بانك موكول كرده بود. قبل از برگزاري مجمع بانك مركزي در مجوزي كه براي برگزاري مجمع ارسال كرد، چند شرط پيش پاي هيات مديره قرار داد. 

شروط اصلي بانك مركزي براي برگزاري مجمع به اين شرح بود: اعمال ثبت حسابداري در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و 210 ميليارد و 600 ميليون تومان از سود و وجه التزام تاخير تاديه دين شناسايي شده درخصوص مطالبات از دولت، در صورت عدم اخذ تاييديه كتبي از مراجع ذي‌صلاح و تاييد حسابرس مستقل و بازرس قانوني تا قبل از برگزاري مجمع عمومي ساليانه.

اعمال ثبت حسابداري اصلاحي در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و 464 ميليارد و 300 ميليون تومان از سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌هاي ثابت موضوع فروش شركت‌هاي مولد نيروگاهي تجارت فارس و معادن فارياب و ملك موسوم به مجتمع تجاري ميلاد نور بندرعباس.

اعمال ثبت‌هاي اصلاحي لازم حداقل به مبلغ 353 ميليارد و 800 ميليون تومان بابت كسري ذخاير مطالبات مشكوك‌الوصول

 

با توجه به عدم احتساب ذخيره كافي براي محاسبات اكچوئري صندوق بازنشستگي كاركنان، اعمال ثبت‌هاي اصلاحي لازم حداقل به مبلغ 170 ميليارد و 900 ميليون بابت كسري ذخيره مذكور.

اعمال ثبت‌هاي اصلاحي لازم در رابطه با ذخيره كاهش ارزش سرمايه‌گذاري در اوراق سريع‌المعامله به مبلغ 412 ميليارد و 200 ميليون تومان.

به گزارش فارس، با اين محاسبات بانك مركزي سود خالص بانك تجارت به زيان 3007 ميليارد و 800 ميليون توماني تبديل شد.

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
سال 94 (براساس نظر بانك مركزي) 3007 ميليارد و 800 ميليون تومان (زيان) # # #
سال 94 طبق محاسبات بانك 604 ميليارد تومان 51+ 123 50+
سال 93 399 ميليارد و 956 ميليون تومان 3.3- 88+ ريال 2.2-
سال 92 413 ميليارد تومان _ 90+ ريال _

 

*بانك خاورميانه

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه اول سال 95 79 ميليارد و 540 ميليون تومان 43+ 199 ريال 43+
سال 94 136 ميليارد و 80 ميليون تومان 60+ 340+ ريال 60+
سال 93 84 ميليارد و 851 ميليون تومان 3+ 212+ ريال 3+
سال 92 82 ميليارد تومان _ 205+ ريال _

 

*بانك سينا

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه اول سال 95 68 ميليارد و 254 ميليون تومان 44- 68+ ريال 44-
سال 94 226 ميليارد و 901 ميليون تومان 4-

227 ريال

3-
سال 93 235 ميليارد و 147 ميليون تومان 51- 235 ريال 71-
سال 92 483 ميليارد و 810 ميليون تومان _ 806 ريال _

سينا

*بانك حكمت ايرانيان

دوره سود خالص درصد تغيير سود هر سهم درصد تغيير
6 ماهه اول 95 8 ميليارد و 101 ميليون تومان 22+ 20 ريال 18+
سال 94 32 ميليارد و 471 ميليون تومان 8+ 81 ريال 8+
سال 93 30 ميليارد و 57 ميليون تومان 32- 75 ريال 32-
سال 92 44 ميليارد و 228 ميليون تومان _ 111 ريال _

به گزارش فارس، به هر روشي سود خالص اين 18 بانك در سال 94 را بررسي و با سال‌هاي 93 و 92 مقايسه كنيم، ماحصل آن روند شديد نزولي سود خالص در شبكه بانكي است. 

سود خالص بانك‌هاي بورسي از 6 هزار و 897 ميليارد تومان در سال 92 در خوش‌بينانه‌ترين حالت به 2 هزار و 696 ميليارد تومان رسيده و به‌عبارت ديگر 61 درصد كاهش يافته است.

در حالت دوم كه از بين بانك‌هاي زيان‌ده فقط بانك ملت و تجارت حذف مي‌شود، سود بانك‌ها در سال 94 نسبت به سال 92 حدود 68.5 درصد كاهش داشته است.

در حالت سوم كه زيان بانك‌هاي ملت و تجارت هم اضافه مي‌شود، سود خالص بانك‌ها 139 درصد افت كرده است.

اين شرايط حاكي از سايه سنگين ركود بر عملكرد شبكه بانكي از يك طرف و بحراني شدن وضعيت مالي تعداد قابل توجهي بانك‌هاي كشور است. 

يادآوري اين نكته ضروري است كه در سه ماهه و 6 ماهه اول سال جاري برخي بانك‌هايي كه در سال گذشته سودده بوده‌اند، در سه ماهه اول يا 6 ماهه اول امسال منفي شده است.

همانطور كه در گزارش‌هاي قبلي خبرگزاري فارس، به اختصاص بخش عمده سود و حتي مازاد سود به سپرده‌گذاران بانك‌ها پرداخت، در يكي از گزارش‌ها مشخص شد كه بانك‌ها در سال گذشته 95 درصد از هر آنچه كه از محل اعطاي تسهيلات، وجه التزام و سود حاصل از سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري به دست آورده‌اند را به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند.

به‌عنوان نمونه بانك ملت براي پاسخگويي به سود تضمين شده به مشتريان خود، حق‌الوكاله را حذف كرده بود و بسياري از بانك‌ها مازاد بر حق سپرده‌گذار، سود پرداخت كرده بودند.

در اين ميان بايد اميدوار بود اقدام شجاعانه بانك مركزي در شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و سخت‌گيري نسبت به رعايت استاندارهاي مالي در كنار تعيين مهلت سه ساله براي تطبيق با اين استانداردها، به تدريج ساختار مالي آنها را اصلاح و سيستم بانكي را به سمت سود‌دهي منطقي هدايت كند.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها