این دوره به نام شهید مصطفی موسوی؛ از شهدای نخبه این سازمان نام‌گذاری شده است که از ۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.